Nasi klerycy uczestniczyli w Konferencji naukowej na KUL-u

Dnia 14 listopada 2019 r. - w dwudziestą rocznicę podpisania Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu - na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II miała miejsce Konferencja naukowa poświęcona temu tematowi.

Reprezentacje naszego seminarium stanowili członkowie oraz sympatycy kleryckiego Koła ekumenicznego tj.: dkn Michał Bieroński, dkn Karol Rasała, dkn Krystian Rowiński, kl. Tomasz Kasprzyk, kl. Mateusz Smolarczyk, kl. Łukasz Czerwiak. Całość rozpoczęło Nabożeństwo Słowa w Kościele Akademickim KUL o godz. 10.00, któremu przewodniczył abp dr hab. Stanisław Budzik - Metropolita Lubelski, a kazanie głosił bp Jan Cieślar, zwierzchnik diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Po zakończeniu nabożeństwa o godz. 10.30 w centrum transferu wiedzy powitał nas oraz otworzył konferencje ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka – kierownik Sekcji ekumenizmu INT KUL. Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński. Pierwszą konferencję o Deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu w perspektywie minionych 20 lat wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek. Kolejną mówczynią była dr hab. Kalina Wojciechowska, która przedstawiała temat o następującym tytule: „Łaską … przez wiarę” – Lutra koncepcja usprawiedliwienia grzesznika. Perspektywa egzegetyczno-hermeneutyczna. W dalszej kolejności przemawiał bp dr Krzysztof Nitkiewicz, który mówił o wadze prawnej uzgodnień międzykościelnych na przykładzie „Wspólnej Deklaracji”. Kolejny prelegent abp dr hab. Grzegorz Ryś przedstawił referat poświęcony naszemu (katolików) odniesieniu do braci niekatolików oraz o miłości i uczciwości we wzajemnych relacjach. Po jego przemówieniu nastał czas na dyskusje, kiedy to zebrani mogli zadawać prelegentom pytania oraz przerwa na obiad.

Po skończonym obiedzie uczestnicy sesji udali się na poczęstunek, gdzie mogli wymienić się opiniami i doświadczeniami odnośnie ekumenizmu. O godzinie 14.30 rozpoczęła się druga sesja pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Andrzeja Perzyńskiego, rozpoczęta kontrowersyjnym tematem: „Głęboka religijność Lutra” (JP II). Marcin Luter: heretyk czy bohater wiary? wygłoszonym przez ks. prof. UO dr hab. Rajmunda Poradę. Kolejnym mówcą był profesor naszego seminarium ks. dr hab. Tomasz Siemieniec. Wygłosił on konferencje na temat perykopy z drugiego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5,21). Kolejnym mówcą był dr hab. Jerzy Sojka, który mówił o luterskiej wizji Boga i wolności woli w interpretacji współczesnych badaczy jego spuścizny. Ostatni referat wygłosił prof. KUL dr hab. Piotr Kopiec o micie jakoby luteranizm był źródłem kapitalizmu. Całość zakończyła się błogosławieństwem bp Krzysztofa Nitkiewicza.

Kl. Tomasz Kasprzyk

>> Galeria zdjęć