Skrócony protokół z posiedzenia Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Dnia 10 listopada 2017 r. pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego obradowała Diecezjalna Rada Duszpasterska. Spotkanie było poświęcone wprowadzeniu w nowy rok duszpasterski „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a szczególnie sakramentowi bierzmowania.

Referat „Bierzmowanie – dar i zadanie” wygłosił ks. dr Karol Zegan, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Prelegent zwrócił uwagę na niewłaściwe określanie bierzmowania jako sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Jako dopełnienie chrześcijańskiego wtajemniczenia jest ono raczej etapem na drodze ku dojrzałości. W przygotowaniu do bierzmowania prelegent zaakcentował potrzebę większej współpracy z rodzicami kandydatów oraz znajomości życia młodych ludzi. Należy ich nie tyle instruować, co umożliwić doświadczenie wiary, modlitwy, wspólnoty,  którego często nie posiadają. Stąd przygotowanie do bierzmowania powinno mieć charakter bardziej duchowy niż intelektualny. Nieodzownym jego elementem powinny być celebracje, adoracje, dni skupienia, rekolekcje i spotkania w małych grupach. Prelegent wspomniał również o przygotowywanej w naszej diecezji instrukcji dotyczącej przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Po wygłoszonym referacie ks. Zegan poprosił uczestników spotkania, aby z punktu widzenia duchownych i świeckich przedyskutowali problemy związane z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania. W dyskusji podkreślano jak ważne są relacje duszpasterzy z rodzicami, których należy zaprosić do współpracy. Duszpasterze powinni towarzyszyć młodym. Ta troska powinna być kontynuowana również po bierzmowaniu. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że jakaś forma weryfikacji przygotowania powinna być, ale należy przy tym unikać formalizmu i przesady. Podsumowując pracę w grupach, ks. Zegan stwierdził, że to przede wszystkim rodzice powinni przygotowywać swoje dzieci do sakramentów, wspierani przez duszpasterzy i katechetów. Podkreślił też jak ważna jest znajomość życia młodych ludzi i świata, w którym żyją.

Na zakończenie obrad bp Jan Piotrowski poinformował o inicjatywach związanych z przypadającą w 2018 r. 55 rocznicą śmierci biskupa Czesława Kaczmarka oraz zaprosił członków Rady na święcenia biskupie ks. Andrzeja Kalety, które odbędą się 9 grudnia br. w Bazylice Katedralnej.