Biblioteka Kapituły Kieleckiej pod koniec XVI w.

10 czerwca 2014 r. - jak w każdy drugi wtorek miesiąca odbyła się konferencja organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach.  Referat pt. „Biblioteka kapitulna u progu reformy trydenckiej – pomnik kultury intelektualne miasta” wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski.

Sam temat prelekcji może wydawać się nie atrakcyjny, lecz kryje on w sobie wiele ważnych i ciekawych treści, które referent zawarł podczas wykładu. Swoje badania oparł o inwentarz sporządzony podczas wizytacji kanonicznej z 1598 roku. Dyrektor archiwum przedstawił również ilościowe dane dzieląc pozycje na rękopisy i starodruki oraz przedstawił jaki jest stan faktyczny zachowanych książek, które obecnie znajdują się w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Trzeba zaznaczyć, że biblioteka ta w swoich zbiorach posiada ok. 10000 starodruków, które jeszcze nie posiadają swojego inwentarza. Na koniec prelegent podsumował swoje wystąpienie i ukazał pewne prawidłowości i postulaty, które udało się wysnuć z przeprowadzonych przez niego badań.

Po raz kolejny konferencja, która została zorganizowana przy archiwum w sposób jasny ukazała rolę kościoła jako stróża kultury narodowej. W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby. Spotkanie to też było dobrą okazją do zasygnalizowania, że należałoby zając się badaniami nad zasobem starodruków w bibliotece WSD w Kielcach. Spotkanie było połączone z walnym zebraniem Towarzystwa, w trakacie którego zatwierdzono regulaminy. Walne zebranie było prowadzone przez Tomasza Boguckiego.

al. Patryk Kundera
Koło Historyczne WSD

Zobacz: Artukuł

Zobcza także: Relacja na stronie WSD