Studium Życia Rodzinnego ZAPRASZA…

Muzoniusz, pochodzący z I w. stoicki moralista pisał w jednym ze swoich utworów, że „małżeństwo bardziej niż cokolwiek innego, jawi się jako zgodne z naturą”. W innym miejscu u tego samego autora czytamy bardzo dobitnie brzmiącą konkluzję: „Kto zatem niszczy ludzkie małżeństwo, niszczy dom, niszczy miasto, niszczy cały ród ludzki” (dom rozumiany jako rodzina).

Dzisiaj znaleźliśmy się w obliczu potężnego zamętu ideowego i kulturowego, który uderza w rozumienie człowieka jako osoby, a w konsekwencji w małżeństwo i rodzinę. Głoszone już nie tylko coraz śmielej, ale i coraz natarczywiej poglądy sprzeczne z chrześcijańską wizją życia człowieka tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Odczytujemy wagę tych zagrożeń zdając sobie sprawę, że ta obca chrześcijańskiej kulturze propaganda, rzutuje na wychowanie i kształtowanie kolejnych pokoleń nie tylko katolików, ale nade wszystko naszych rodaków. W dobie zainteresowania ekologią, ochroną dóbr naturalnych, potrzeba wyostrzyć wrażliwość w sferze ochrony samego człowieka przed wpływem szkodliwych nurtów ideowych, które często pomijają duchowy wymiar człowieka, skupiając się całkowicie na materialnym i doczesnym. Kategorie miłości i wolności przynależą do sfery najbardziej właściwej człowiekowi.

W takim kontekście i przekonani o pilnej potrzebie, pragniemy zaproponować zajęcia z zakresu NAUK O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE opartych na integralnej koncepcji osoby ludzkiej, która wyrasta z Ewangelii i Magisterium Kościoła. W ramach Duszpasterstwa Rodzin, w nowym roku akademickim 2024 / 2025 rozpocznie się kolejna edycja DIECEZJALNEGOSTUDIUM  ŻYCIA RODZINNEGO.

Zapraszamy do udziału osoby w przedziale wiekowym 25 - 50 lat, z minimum średnim wykształceniem, zainteresowane tą problematyką, a mające też pragnienie pomagania innym w zakresie przygotowania do małżeństwa czy też osobom borykającym się z trudnościami rodzinnymi. Wykłady i konwersatoria dają również okazję do wymiany myśli oraz dyskusji na aktualne tematy szeroko pojętej humanistyki.

Zajęcia w wymiarze dwóch semestrów będą prowadzone przez osoby świeckie i duchowne w ramach różnych specjalności: antropologia, teologia małżeństwa i rodziny, zagadnienia bioetyczne, prawne w zakresie prawa kościelnego i dyscypliny sakramentów, naturalne planowanie rodziny, zagadnienia z psychologii komunikacji i pedagogiki.

Zajęcia rozpoczną się 28 września b.r. w Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin przy Al. IX Wieków Kielc 15 w Kielcach.

ks. dr Artur Skrzypek
WIKARIUSZ BISKUPI DS. MAŁŻEŃSTW I RODZIN

________________

SZCZEGÓŁY DLA ZAINTERESOWANYCH:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób z przynajmniej średnim wykształceniem w wieku 25-50 lat.

TEMATYKA szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu teologii małżeństwa i rodziny, antropologii, prawa kanonicznego w aspekcie małżeństwa, elementów psychologii i pedagogiki, odpowiedzialnego rodzicielstwa i komunikacji w rodzinie.

Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu w wyznaczone soboty.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• podanie kandydata i krótki życiorys;
• opinia Księdza Proboszcza miejsca zamieszkania;
• kopia dokumentu stwierdzającego przynajmniej średnie wykształcenie;
• 3 zdjęcia.

INFORMACJE bardziej szczegółowe można uzyskać pod nr tel. 508-865-553.

ZGŁOSZENIA należy przysyłać elektronicznie na adres: wdrkielce@gmail.com
lub tradycyjną pocztą:
Wydział ds. Małżeństw i Rodzin
Kurii Diecezjalnej w Kielcach
Aleja IX Wieków Kielc 15/2
25-516 KIELCE

INAUGURACJA: 28 września  2024 r.- SOBOTA - godz. 10.00.

MIEJSCE: Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Aleja IX Wieków Kielc 15 (obok Domu Księży Emerytów).