Włączenie nowych członków do Papieskiej Unii Misyjnej

Co roku 3 grudnia w Kościele przeżywamy Dzień Duchowości Misyjnej Kapłanów. Święto to jest związane z obchodzonym w tym dniu wspomnieniem św. Franciszka Ksawerego – patrona wszystkich misjonarzy katolickich.

Z tej racji podczas Mszy św. w kościele seminaryjnym p.w. Trójcy Świętej do Papieskiej Unii Misyjnej, której patronem jest św. Franciszek zostali włączeni alumni roku VI.

 

Zobacz: Relacja na stronie WSD

____________________

Papieska Unia Misyjna – Powstanie i rozwój Dzieła w Polsce i diecezji kieleckiej

Nowy rok duszpasterski 2015/2016 prowadzi nas do jubileuszu 100-lecia Papieskiej Unii Misyjnej (1916-2016). Założycielem  Papieskiej Unii Misyjnej był błogosławiony o. Paweł Manna (1872–1952). W wieku 19 lat wstąpił do Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie, a jako kapłan 12 lat pracował na misjach. Zmuszony z powodu słabego zdrowia do powrotu do kraju – Italii, stał się wielkim animatorem misyjności Kościoła. W tym celu założył Unię Misyjną Duchowieństwa zatwierdzoną przez papieża Benedykta XV w 1916 r. W 1956 r. papież Pius XII wyniósł ją do rangi Dzieł Papieskich. Te i inne inicjatywy misyjne sprawiły, iż papież Jan XXIII nazwał o. Pawła Mannę „Kolumbem” przedsięwzięć misyjnych. W swoich zapiskach o. Manna tak pisze: „Kapłani w pierwszym rzędzie muszą być zorientowani w działalności misyjnej Kościoła. Od księży bowiem zależy, czy katolicy włączą się gorliwiej w sprawy misyjne… Być katolikiem, a zwłaszcza kapłanem i nie włączać się w dzieło rozkrzewiania wiary, znaczyłoby nie rozumieć nic z Ewangelii”. Błogosławiony o. Paweł Manna wierzył, że przyjdzie czas kiedy wszyscy kapłani włączą się w to wielkie dzieło. Dziś można z radością stwierdzić, że jego słowa trafiły na podatny grunt i to co jeszcze niedawno wydawało się być jedynie mglistą wizją przyszłości, staje się faktem. „Drodzy kapłani Jezus zapragnął was mieć do swojej dyspozycji; powierzyć waszym dłoniom, waszej gorliwości i wspaniałomyślności kwestię swojej chwały… Jezus potrzebuje was, waszego działania, waszego zaangażowania i waszej odwagi… On zapragnął waszego serca – szlachetnego, wielkiego i wspaniałomyślnego”. W takich słowach błogosławiony o. Paweł Manna zwracał się do kapłanów. Miał wielki szacunek do kapłanów i otaczał ich codziennym modlitewnym wsparciem ufając, że ich gorliwość pozwoli poznać wszystkim narodom Jezusa Chrystusa.

Powstanie i rozwój Dzieła w Polsce

Unia Misyjna Duchowieństwa (wcześniej Związek Misyjny Duchowieństwa) została powołana w Polsce, z siedzibą w Warszawie, już w 1919 r. Dokonał tego kard. Aleksander Kakowski w wyniku zachęty kard. Van Rossum, ówczesnego prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. W 1924 r. Episkopat Polski na konferencji w Częstochowie uchwalił jej reorganizację i wprowadzenie do wszystkich diecezji. Na wniosek Episkopatu w styczniu 1925 r. bł. Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki, został przez wyżej wymienioną Kongregację mianowany dożywotnio pierwszym prezesem krajowym Związku Misyjnego Duchowieństwa. Warto zaznaczyć, iż w dniach 22-23 września1925 r. odbył się pierwszy zjazd dyrektorów diecezjalnych. Rok później liczba członków Związku Misyjnego Duchowieństwa diecezji kieleckiej wynosiła 191 kapłanów.

Zjazdy odbywały się każdego roku, zwykle w Warszawie lub w Płocku, raz w Częstochowie i dwa razy w Poznaniu. W 1935 r. utworzono biuro, tzn. centralę krajową ZMD w Płocku. Organem prasowym były wydawane przez jezuitów w Krakowie „Misje Katolickie". Związek, prowadząc działalność wydawniczą, opublikował m.in. „Atlas misji katolickich" oraz książki o. Pawła Manny: „Za mało żniwiarzy" i „Misje a duchowieństwo".  

W latach 1932-1939 odbyły się trzy Kongresy Misyjne ZMD. Pierwszy miał miejsce w Warszawie (27-28 września 1932 r.). Wzięło w nim udział 14 biskupów, 216 księży i 21 kleryków; drugi - z udziałem ok. 200 delegatów odbył się w Poznaniu (12-13 stycznia 1938 r.); trzeci zgromadził w Wilnie ok. 300 delegatów (22-26 czerwca 1939 r.). W 1939 r. ZMD liczył 10.060 członków, wśród których było 7.635 kapłanów diecezjalnych, 411 kapłanów zakonnych i 1.044 seminarzystów. We wszystkich 21 seminariach duchownych w Polsce były Koła Misyjne Kleryków.

W związku z zaleceniem Soboru Watykańskiego II jednym z zasadniczych jego postulatów było utworzenie Komisji Episkopatu do Spraw Misji oraz odnowienie Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Dotychczasowe struktury PUM w diecezjach ubogacił on strukturami zakonnymi. W 1966 r. zwrócił się do Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Męskich w Polsce z prośbą o wyznaczenie w każdym zgromadzeniu promotora do spraw misji. Podobną prośbę skierował w roku następnym do Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich. Bardzo ważną strukturą dla animacji misyjnej stały się  Komisje Misyjne przy Konsultach Wyższych Przełożonych Zakonów oraz Zgromadzeń Męskich i Żeńskich. Równocześnie została powołana w 1967 r. Komisja Episkopatu do Spraw Misji, która już na drugim posiedzeniu, w marcu 1968 r., podjęła uchwałę wznowienia działalności wszystkich czterech Papieskich Dzieł Misyjnych.

W 1970 r. bp Jan Wosiński został mianowany przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary dyrektorem krajowym PDRW i PDPA, a w 1975 r. również PDMD. Według posoborowych Statutów PDM z 1980 r. wszystkie cztery Papieskie Dzieła Misyjne mają jednego dyrektora krajowego. Jednakże PUM była w Polsce nie tylko duszą pozostałych Papieskich Dzieł Misyjnych, ale zaraz po wojnie stała się też pomostem ich ciągłości historycznej i początkiem odnowy.  

Członkowie Papieskiej Unii Misyjnej

„Papieska Unia Misyjna ma na celu informację i formację misyjną kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną" (Statuty PDM, rozdz.II, 23). Członkami Unii Misyjnej Duchowieństwa u jej początków byli kapłani. Z czasem, kiedy Unia została uznana jako dzieło Papieskie, do PUM zostali włączeni klerycy, siostry i bracia zakonni, a z czasem także osoby świeckie, którym powierzona przez biskupów coraz częściej jest misja kanoniczna.  

Stąd też członkowie PUM bez względu na ich miejsce w życiu Kościoła - mając na uwadze cel, którym jest rozbudzanie w ochrzczonych poczucia odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła,  zobowiązują się:

  • ofiarowywać w intencjach misyjnych swoje modlitwy, cierpienia i wyrzeczenia;  
  • pogłębiać swoją formację misyjną, zwłaszcza przez prenumeratę „Światła Narodów", które jest organem prasowym PUM w Polsce;  
  • propagować Papieskie Dzieła Misyjne i prasę misyjną;  
  • uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych.  
  • Wspierać swoimi ofiarami i intencjami PUM (diecezja kielecka ma własną Księgę PUM)

Zobowiązania ogólne przyjmują szczególne formy w zależności od miejsca i roli członków we wspólnocie Kościoła. 

III Synod Diecezji Kieleckiej podkreśla, że przed II wojną światową prawie 100% księży diecezjalnych, zakonników, kleryków naszej diecezji, należało do Związku Misyjnego Duchowieństwa. Obecnie nie ma formalnego wykazu członków PUM. Przez wiele lat pasterze Kościoła kieleckiego a także dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dzieł Misyjnych zachęcali duchowieństwo do udziału w PUM. W tradycji dniem wstąpienia do PUM był dzień święceń. Od wielu lat podczas zjazdów i zebrań kapłanów diecezji kieleckiej jest możliwość składania ofiar na PUM. Przyjęto, że zobowiązaniem każdego kapłana będzie stypendium jednej Mszy św. złożone na PUM w ciągu roku. Księga Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej jest żywym pomnikiem zaangażowania większości kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a także diakonów i alumnów WSD w Kielcach na rzecz misji. Od 2015 r. diakoni WSD w Kielcach otrzymują legitymację członka PUM we wspomnienie św. Franciszka Ksawerego.

W tym roku w dniach 5-6 grudnia na Jasnej Górze odbędzie się sesja misjologiczna oraz czuwanie członków PUM. W 2014 r. podczas konferencji rejonowych i innych spotkań kapłani diecezji kieleckiej zebrali 8.210 zł. Ofiary te zostały przesłane na konto PUM w Warszawie. Za wszystkie złożone ofiary z głębi serca dziękujemy. W ramach przeżywanego jubileuszu Sekretariat Krajowy PUM przygotowuje materiały z którymi będzie można zapoznać wiernych w swoich parafiach.

Dziękując wszystkim za współpracę i zaangażowanie ogarniam braterską modlitwą
ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR MISYJNEGO DZIEŁA DIECEZJI KIELECKIEJ